IT5425 Quản trị dữ liệu và trực quan hóa (Data management and visualization)

  • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4)
  • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
  • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
  • Học phần song hành (Corequisite Courses): Không (None)

Mục tiêu: Môn học này nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng về 2 vấn đề quản trị và trực quan hoá dữ liệu. Môn học dẫn dắt sinh viên từ bài toán tổ chức dữ liệu tới làm sạch và tiền xử lý dữ liệu, sử dụng các công cụ trực quan hoá để phân tích thăm dò dữ liệu và cuối cùng là trình diễn, kể chuyện với dữ liệu. Sinh viên thực hành trên ngôn ngữ Python, trực tiếp trên tập dữ liệu của các bài toán thực tiễn. Kết thúc môn học, sinh viên có thể lựa chọn các giải pháp và công cụ lưu trữ và trực quan hoá dữ liệu trong bài toán thực tế.

Objectives: This course provides basic foundations on data management and visualization. Students are trained to design and propose solutions to store, manage, integrate data and finally able to visually present a story on the data and data insights. Real-life applications and datasets will be provided for practicing on Python language and libraries throughout the lessons. After finishing the course, students will know how to represent and analyze data with visual tools, as well as know how to apply each type of chart to different purposes depending on the characteristics of the data.

Google Drive resources