Schedule

Week Subject
1 Preparation for lab environment
2 CREATE and ALTER table statements
3 Basic SELECT statement (project, filter and sort)
4 INSERT, UPDATE and DELETE statements
5 SQL Constraints
6 SELECT with JOIN
7 Aggregate Functions and Group by
8 Mid-term assessment
9 Sub-query statement
10 String functions
11 Date and time functions
12 Review
13 Review
14 Capstone project
15 Capstone project

Tài liệu môn học

Gdrive folder

Nội dung bài tập lớn môn học

  • Mỗi nhóm bài tập lớn gồm max 3 sinh viên.
  • Nội dung BTL bao gồm
    1. Giới thiệu về lược đồ CSDL đã thiết kế. Lược đồ CSDL không cần quá nhiều bảng và quá phức tạp. Có thể lấy ý tưởng từ các sản phẩm thực tiễn nhưng chỉ cần đưa vào báo cáo 1 phần của lược đồ CSDL liên quan đến các câu truy vấn ở phần bên dưới. Phân tích rõ tại sao lại thiết kế như vậy. Chú ý các vấn đề như kiểu dữ liệu, khoá chính, khoá ngoại, các loại ràng buộc nếu có.
    2. Phần viết truy vấn chia làm các phần con. Mỗi sinh viên đưa ra ít nhất 10 yêu cầu truy vấn và đáp án đi kèm. Lưu ý tối đa các dạng truy vấn khác nhau đã sử dụng.