1. Join Microsoft Teams và tạo channel riêng cho nhóm theo hướng dẫn của giáo viên.
 2. Join group nhóm sinh viên làm việc với giáo viên hướng dẫn trên facebook
 3. Đăng ký trên Link Google Form. Mỗi sinh viên đăng ký riêng vào form để phục vụ công tác quản lý, vào điểm [KHÔNG ĐĂNG KÝ DỄ DẪN ĐẾN SAI SÓT KHÔNG CÓ ĐIỂM].

 4. SV chia sẻ thư mục đồ án trên google drive cho giáo viên hướng dẫn (vào email [email protected]). Mỗi nhóm chung 1 thư mục. (Trong trường hợp không sử dụng github thì thêm user https://github.com/trungtv vào repo)

  Cách đặt tên thư mục: [Type]_[0]_[1]_[2]_[3]_[4]

  • [Type] nếu là project thì là P, là đồ án thì ghi DA,
  • [0]: Mã đồ án. Ví dụ 1, 2 hoặc 3
  • [1]: Học kỳ đồ án. Ví dụ: học kỳ 2 năm 2015 thì ghi 20152
  • [2]: Chương trình đào tạo. CN: cử nhân, KS: Kỹ sư, TN: Kỹ sư tài năng, VN: Việt Nhật, SIE: hợp tác quốc tế, ICT: Chất lượng cao, PFIEV: Việt pháp.
  • [3]: Tên Sinh viên viết có dấu, phân cách từ bằng ký tự ‘_’. Ví dụ: Trần_Việt_Trung
  • [4]: Mã số sinh viên. Ví dụ 2012323
  • Ví dụ tên thư mục chuẩn: P_2_20152_KS_Trần_Nhật_Nam_2012232. Nếu có nhiều sinh viên thì lặp lại Tên, và mã số sinh viên. Ví dụ P_2_20152_KS_Trần_Nhật_Nam_2012212_Nguyễn_Quang_Sáng_2011232

  Các file trong thư mục là các file như dưới đây. Khuyến cáo sử dụng Google doc, google excel, google presentation để tiện chỉnh sửa online

  1. Mỗi đơn vị công việc là một file báo cáo riêng (có thể theo tuần) được đặt tên có số thứ tự từ 1..n. Ví dụ 1_Mô Tả bài toán, 2_Biểu đồ ca sử dụng, etc.
  2. Báo cáo cuối cùng. Đặt tên theo cú pháp [Final_Report]_[Học kỳ đồ án]_[Tên đề tài]. Ví dụ Final_Report_20152_ứng_dụng_deep_learning_trong_xử_lý_văn_bản_tiếng_việt. Báo cáo cuối cùng là tổng hợp của các báo cáo dơn vị
  3. Slide bảo vệ (.ppt hoặc .pdf) (nếu có)
  4. Báo cáo công việc hàng tuần theo mẫu ở đây. Sinh viên clone lại file mẫu sau đó điền công việc hàng tuần. Nếu làm nhóm thì nhóm chung 1 file báo cáo. Mẫu báo cáo
 5. Các ví dụ (Lưu ý đây chỉ là báo cáo có tính chất tham khảo, sinh viên được kỳ vọng làm tốt hơn):
 6. Guideline công việc cần làm hàng tuần xem ở đây.

 7. FINAL: Cuối mỗi kỳ, sinh viên cập nhật 1 bản báo cáo cuối cùng vào đây.

LƯU Ý: Sinh viên không hoàn thiện theo đúng hướng dẫn sẽ không có điểm.